#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธาวิน บุญตะนัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
2 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง น้ำฝน ศรีทะ
2.เด็กหญิง มนรดา แก้วสง่า
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
2.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง สุจินดา ทองมาก
2.เด็กหญิง ปิยาพร จันทาทิพย์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
4 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
2.เด็กหญิง สุภาวดี สิมณี
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พันธ์กวี พันธ์ขาว
2.เด็กหญิง กุลสินี พรมดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
6 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ปนัดดา เรืองศิริ
2.เด็กชาย ชินกฤต สาลีอาจ
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
7 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง พัชรดา เหลืองศรีนาค
2.เด็กหญิง พัชดาภา วงค์คำชิน
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
8 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง ปณิดา ลีลา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
9 โรงเรียนบ้านโนนคูณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com