#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาย เฉลิมพล สระ
2 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศิริ
1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร
1.นาง สังวาน บัวส่อง
4 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ วงตะลา
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
5 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รัตนพัน
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีสูงเนิน
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
8 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง คณาพร สิงห์แจ่ม
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
10 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง แก้วประภัสสร ทาทอง
1.นางสาว เมธาวี สีสด
11 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย เสนคราม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com