#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
3 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดา เกษสุรันต์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
4 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ชนิดาภา สายสี
1.นาย ไพรวัน เสนสม
5 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย อภิเดช บุรกรณ์
1.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
7 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง อังศิณี สีชมภู
1.นาย วุฒิชัย สายโน
8 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
1.นาง นันทพร เสนสม
9 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สิงห์สาย
1.นาย ถวิน คำไชย
10 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชวกร สุริพล
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
11 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
12 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง วิภาวี มุ่งหมาย
1.นาง ทิพวรรณ บุญธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com