#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง กัญญาภัด สีสว่าง
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
4 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ยศกร วงษ์ศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
5 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย อมรเทพ จันวาลย์
1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com