#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2 โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
1.นางสาว นงลักษ์ ผุยอุธา
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีอักษร
1.นาย ไพรวัน เสนสม
4 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย พณสนฑ์ พงษ์เกษ
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com