#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กชาย ธนากร คงคา
2.เด็กหญิง เจนจิรา สีกะชา
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
2.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย สรวิศ สีหาบุตร
2.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2.นาย จิตติศักดิ์ บุญคำชู
4 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
2.เด็กหญิง ณัฏฐวรรณ จันทร์ชนะ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นางสาว กาญจนา ดวงมาลา
5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วงศธร บุดดีพงศ์
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยยาติ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ยมพวงแก้ว
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
7 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง แพรวา นาคำโฮม
2.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง สุนิตา นันเสนา
8 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ไพรี พรมเคน
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญรักษา
1.นาง สมร ทองใบ
2.นางสาว โชติรส กะริโส
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเสริม
2.เด็กหญิง รินรดา โพธิ์กระจ่าง
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
10 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย วันชัย จันแก่น
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พันธ์วิไล
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
2.นาง สุดา ถุงจันทร์
11 โรงเรียนบ้านกันจาน
12 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา มีศรี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ชายขาว
1.นางสาว ยาใจ ศรีจันทร์
2.นางสาว ปรางทอง กันสา
13 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย กฤษฎา คำมาโฮม
2.เด็กหญิง เพ็ญนภา ลีลา
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นาง จินตนา ปานจันดี
14 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย ปัณณธร วันละ
2.เด็กหญิง นันท์ธชา พลเยี่ยม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
15 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย อภิภัฒน์ บุญสร้อย
2.เด็กหญิง นันธิดา กันทะวงศ์
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com