#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา ลมพัด
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรหมประดิษฐ์
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภูมิกร อินทราศรี
2.เด็กหญิง ปิยนันท์ ด้วงทอง
1.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ภัทรพล สุขหล้า
2.เด็กหญิง ชยุดา กุลบุตร
1.นางสาว เพ็ญประภา เวียงคำ
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
4 โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ชลธิชา มาสี
2.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมสิทธิ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
5 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐกร สาบาล
2.เด็กหญิง ตรีทิพ ค่ำคูณ
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
2.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นาง รัตยาพร บุญพา
2.นาง บัวลา เกรินเกริก
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
2.เด็กหญิง อาริสา ว่องไว
1.นางสาว อรนุช บุญเรืองศรี
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
9 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อริสรา ภูมิรักษ์
2.เด็กชาย ศุภกฤต ศรีลาเพชร
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด
10 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธนดล ทรวงทัพ
2.เด็กหญิง อัมธิกา เสนคราม
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
2.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
11 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
2.เด็กชาย ชินกฤต แปลงดี
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
12 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
13 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย รังสิมัน แก้วประเสริฐ
2.เด็กหญิง มีสุข อัคษรเจริญสุข
1.นางสาว ยาใจ ศรีจันทร์
2.นางสาว ปรางทอง กันสา
14 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ทิวาวัชร์ สุธรรม
2.เด็กหญิง เพ็ญนภา อุทธา
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นาย สาย อุทธาสังข์
15 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
2.เด็กหญิง ลลนา แก้วพระปราบ
1.นาง สมร ทองใบ
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
17 โรงเรียนบ้านตาเครือ
1.เด็กชาย บัญญวัฒ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พรหมจันทร์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com