#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
2.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
3.เด็กชาย รัฐพงษ์ นิยม
4.เด็กหญิง นันทิยา ขืมจันทร์
5.เด็กชาย จักรี อุดมพงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กัญจนา เกตุกรรณ์
2.เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ประสงค์เสียง
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ อินทมาศ
4.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
5.เด็กหญิง นวชร คำศรี
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
3 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุดสี
2.เด็กหญิง วรรณวิภา อักษร
3.เด็กหญิง นิชาภา กะมูนรัด
4.เด็กหญิง ปณิรดา ปะตินังเต
5.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย ธนาวิทย์ พาลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com