#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา สู้สงคราม
2.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
3.เด็กชาย จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
5.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2 โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุธารัตน์ สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
3.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
4.เด็กชาย นิกร สุทธิสิน
5.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลอนันต์
3.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
4.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยมพวงแก้ว
5.เด็กหญิง ศศิวรรณ กองไช
1.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com