#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
2.เด็กหญิง เยวเรศ สาเสนา
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา สีสังข์
4.เด็กชาย วัชรกร แซ่จ่าว
5.เด็กชาย รังสรรค์ งามแสง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2 โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
2.เด็กหญิง อลิษา พึ่งเพี้ย
3.เด็กหญิง สุนันทา สิมณี
4.เด็กหญิง มลฑิตา กาลพัฒน์
5.เด็กชาย อดิศักดิ์ กองแก้ว
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
2.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com