#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ภูธเนศ ทิพย์คุณ
2.เด็กชาย สุทธิวัส ใจแจ้ง
3.เด็กชาย ศุภกฤต ไชยภักดี
4.เด็กชาย ณัฐพล กงแก้ว
5.เด็กชาย พงนุภา ผ่องราศี
6.เด็กชาย อภิรักษ์ กาญจนะพยัคฆ์
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย ศักดิธัช กันโท
2.เด็กชาย ศิวานนท์ หาลาพ
3.เด็กชาย วีระพัฒน์ วงทวี
4.เด็กชาย วีระชัย หงษ์คำ
5.เด็กชาย อนุชิต ทรงฮง
6.เด็กชาย สราวุฒิ สูงส่ง
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นาง รัตยาพร บุญพา
3.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ชัชวาล สามารถ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย วุฒิชัย เดชะ
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สิทธินาม
5.เด็กชาย จิรภัทร เทพบุตร
6.เด็กชาย สถาพร กองจวน
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
4 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พันงาม
2.เด็กชาย สมพงษ์ สุระนาถ
3.เด็กชาย นิธพัฒน์ ดีนพเก้า
4.เด็กชาย อัครเดช โพธิ์กระจ่าง
5.เด็กชาย ทวีโชค รสชาติ
6.เด็กชาย ณัฐพล จูมคำ
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
3.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
4.เด็กชาย เกียรติคุณ พรหมทา
5.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
6.เด็กชาย ศราวุฒิ โจมสติ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
2.เด็กชาย ทศพล ศรีวงษ์
3.เด็กชาย คณานันท์ นาคแป้น
4.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
5.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
6.เด็กชาย วรายุส ทะคำวงษ์
1.นาย เสถียร ขันตรี
2.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
3.นาย ยงยุทธ นนทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com