#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วริษา ศรีทองคำ
2.เด็กหญิง สกุลทิพย์ สุนันท์
3.เด็กหญิง วิระดา มะโนรัตน์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
3.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงษ์แสวง
3.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
4 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ โจมสติ
2.เด็กหญิง สุชาดา บัวพันธ์
3.เด็กหญิง ชนาภา ไขว้วงค์
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com