#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย รัชชานนท์ พรมสุริย์
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ปรือทอง
3.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
4.เด็กชาย วุฒิภัทร ศรีสองเมือง
5.เด็กชาย ไชยา ร่วมสุข
6.เด็กชาย วันลพ เทศน้อย
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
2.นาย อุทิศ จันทร์เขียว
2 โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
2.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
3.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนวัน
4.เด็กชาย ชยานันท์ ทัดเทียม
5.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
6.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กชาย กฤษดา ปอทอง
2.เด็กชาย ธีรภัทร สีดา
3.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เพชรแก้ว
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปัตวงษ์
5.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญศรัทธา
6.เด็กหญิง ณัฐธิดา แสนสอน
1.ว่าที่ร้อยตรี ทวีชัย ดวงแก้ว
2.นางสาว วาสนา บุญพา
3.นาง บัวลา เกรินเกริก
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย วินทกร บุดดีเสาร์
2.เด็กชาย หัสดร ในทอง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมชาติ
4.เด็กชาย ธีรศักดิ์ งามแสง
5.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
6.เด็กชาย ณภัทร บุตรดา
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
2.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
5 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรภัทร กันเทพา
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
3.เด็กชาย ธนโชติ บุญให้
4.เด็กชาย ทวีชากร บุสภาค
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาริรัมย์
6.เด็กหญิง นภัสสร สันชัย
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
3.นางสาว กาญจนา บุรกรณ์
6 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย อมรเทพ ประสงค์เสียง
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ พิมเทพ
3.เด็กชาย สิทธิชัย บัวหอม
4.เด็กชาย ธานินทร์ เกษก้าน
5.เด็กชาย ธีรวัช แรมลี
6.เด็กชาย สาธวี สีสวย
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาย กรกฏ สังข์เจริญ
3.นาย สมอาจ มะโนชาติ
7 โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง มณฑการฑ์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง ณัฐกมล โพธิ์ศรี
3.เด็กหญิง ณัฐอนงค์ ทองจันทร์
4.เด็กหญิง พชรพร กุลเดช
5.เด็กหญิง พิชญานันท์ เงินหล้า
6.เด็กหญิง สุภาพร สมบูรณ์
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
8 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
2.เด็กหญิง กัญญาดา คำสนอง
3.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
4.เด็กหญิง ประภาวรรณ์ ก่ำเกลี้ยง
5.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
6.เด็กชาย ศุกลวัตร เสนคำสอน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
3.นาง สุนิตา นันเสนา
9 โรงเรียนบ้านนารังกา
1.นาย วุฒิชัย สายโน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com