1. โรงเรียนบ้านกันจาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
2.เด็กหญิง นิชาภา กะมูนรัด
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุตินันท์ นิรังกูล
2.เด็กหญิง แก้วตา จันดี
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน โจมสติ
2.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช
3.เด็กชาย ธัชชัย ขันโท
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
2. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพณัฐ จันดาคำ
1.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล อัครวงค์
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
3.เด็กชาย ภูตะวัน โกรัตน์
1.นางสาว ธัญญาพัชญ์ ซาเสน
2.นางสาว สุพรรษา ประสพสุขเกษม
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
3. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0233 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
75
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
2.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา ติงชาติ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ กิระหัส
2.เด็กหญิง วงศา บุญมา
3.เด็กหญิง สุนันฑา นิวาส
4.เด็กหญิง สุจิตรา รัตนะ
5.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาง วันเพ็ญ คำชัย
2.นางสาว วนิดา มะลัย
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ แช่มชื่น
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนันทา สิมมณี
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญานี คันทา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองพูน
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรชัย หล้าศรี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ อุรัญ
2.เด็กชาย เจษฎา คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สาบาล
2.นาย นพนันท์ ศรีโคตร
1.นาย ศุภจักร ศรีถาวร
2.นางสาว วนิดา มะลัย
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา สู้สงคราม
2.เด็กหญิง ศศินา บุญมา
3.เด็กชาย จันทร์จิรา สุภาพพงษ์
4.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
5.เด็กชาย ณทชัย ลึกลาภ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานุรักษ์ ทองพูน
2.เด็กชาย เรืองศักดิ์ แสนเขียว
3.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
4.เด็กหญิง พรนภา ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณฑิรา นิวาท
2.เด็กชาย เอกภัคดิ์ รัตนะ
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
2.เด็กหญิง ฐิติพร ในทอง
3.เด็กหญิง อรอนงค์ แก้วมีศรี
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พุทธธิดา ระโส
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรปรีดา ภูทอง
2.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
3.เด็กหญิง กนิษฐา ทัยอ่อน
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ กองแก้ว
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
2.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพนันท์ ศรีโคตร
1.นางสาว วนิดา มะลัย
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฎฐา นิวาส
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร พรมเทพ
2.เด็กชาย วันชัย ฮามพันเมือง
3.เด็กหญิง อัญธิกาญ คำจันทร์
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
1.นางสาว วนิดา มะลัย
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
4. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชาพร จันทะสน
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิสารัตน์ ล้ำลอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ
2.เด็กชาย อดิเทพ บุญเพ็ง
3.เด็กชาย ชัยพัฒนะ ศรีจันทร์
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้อ
2.เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยยาติ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ยมพวงแก้ว
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ สายจันทึก
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุดดีภักตร์
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
5. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ ธานี
1.นาง นันทพร เสนสม
6. โรงเรียนบ้านตาเครือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
7. โรงเรียนบ้านโตนด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิชา แก้วพวง
1.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิราอร จันดี
2.เด็กหญิง สุทธิดา แม่นทอง
3.เด็กหญิง จารวี วงษ์ใหญ่
1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรัช ใจแจ้ง
2.เด็กชาย ภานุ ลุนภูเขียว
3.เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนวัน
4.เด็กชาย ชยานันท์ ทัดเทียม
5.เด็กชาย ปรมินทร์ ศิริ
6.เด็กชาย อนุภัทร อนุสุวรรณ
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธเนศ ทิพย์คุณ
2.เด็กชาย สุทธิวัส ใจแจ้ง
3.เด็กชาย ศุภกฤต ไชยภักดี
4.เด็กชาย ณัฐพล กงแก้ว
5.เด็กชาย พงนุภา ผ่องราศี
6.เด็กชาย อภิรักษ์ กาญจนะพยัคฆ์
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
8. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร เพชรดี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
9. โรงเรียนบ้านนาขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
3.เด็กหญิง ธารทิพย์ เกษกุล
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
2.นาง โสพิศ อุทัย
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญพิชา อินทอง
2.เด็กหญิง พลอยนรา คำรัตน์
3.เด็กหญิง พัชรอัมพร คำบาล
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ณิชรัตน์ ขอร่ม
3.เด็กหญิง ปวีณา หนองเหล็ก
4.เด็กหญิง จิตรานุช ปะการะโน
5.เด็กชาย อภิวัฒน์ พันธ์ชนะ
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นาง โสพิศ อุทัย
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
10. โรงเรียนบ้านนารังกา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วสุธร คงนิล
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริษฐา ไชยสีดา
2.เด็กหญิง วริศรา ไชยสีดา
3.เด็กหญิง วิชญาพร สงครามไชย
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ศรีพันธบุตร
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
11. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
12. โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
52
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ใจดี
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
2.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
3.เด็กชาย รัฐพงษ์ นิยม
4.เด็กหญิง นันทิยา ขืมจันทร์
5.เด็กชาย จักรี อุดมพงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
13. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงค์
1.นาง สุนิตา นันเสนา
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
78
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมฆลา ตัณโยธา
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชนัน นวลศิริ
2.เด็กหญิง สุกัญญา สุขใจ
3.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แก้วใส
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิริดา เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง ชนิตา ศรีพันพูล
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมาพร นิลขาว
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คำฝอย
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ พลงาม
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
14. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทักษ์ สามคุ้มพิมพ์
1.นางสาว อนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุนิภา ด้วงแก้ว
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกลม
3.เด็กหญิง กนกอร สอนสิงห์
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
15. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
41
ชนะเลิศ
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา จันทสินธุ์
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินทรา จันทวงษ์
2.เด็กหญิง จิรานุช เจริญทัศน์
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมภพ พรมยม
2.เด็กชาย วิชัย แพงสกล
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
4.เด็กชาย องอาจ หนองเป็ด
5.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ชัยโคตร
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาย สุวรรณ ศรีบุญเรือง
2.นาง วินิดา ศรีบุญเรือง
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
2.เด็กหญิง ชยาภา เกตุกิ่ง
3.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
2.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
3.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญเรือง
1.นาง วินิดา ศรีบุญเรือง
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำตาล บุญลา
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง คณิตา พาลา
2.เด็กหญิง กิตติญาภรณ์ พูลสุข
1.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
2.นาย ศิริดนัย สีบุญ
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง จิราพร แพงยา
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ อยู่บ้านแพ้ว
2.เด็กหญิง ยุรดา วงษ์เศษ
3.เด็กหญิง ปภัสรา มีไชโย
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราวรรณ พาลี
2.นาย อภิวัฒน์ ไชยดรุณ
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย ศิริดนัย สีบุญ
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง จิราพร แพงยา
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชูชีพ
2.เด็กชาย เจษฎา นาคินี
3.เด็กหญิง มณฑิตา พันธุ์สว่าง
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
2.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
5.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
16. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
72
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
1.นาย เฉลิมพล สระ
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟ้าระฎา พุ่มจันทร์
2.เด็กหญิง ปิยะภา พันวิลัย
3.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัศมี โสระมรรค์
2.เด็กหญิง นภาพร พรมจันทร์
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาย ระฟ้า มูลสาร
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธาวิน บุญตะนัย
2.เด็กหญิง ประภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย ธิมากร พุทธานี
3.เด็กชาย อนุชา นิยม
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรญา ทารักษ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา โสภานะโสม
3.นางสาว อารียา ดาวัลย์
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับสี
2.เด็กหญิง พรชิตา ปูสาเดช
3.เด็กชาย บุญมี โสดามรรค
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ นามะโล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผาริโน
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คำภา
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธี คำกระจาย
2.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
17. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ เสนาฤทธิ์
2.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาง พรทิพา สุทนต์
18. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกราช พูลสุข
2.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ สุขชาติ
3.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
1.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
2.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
3.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
4.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
5.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
6.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
7.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
8.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
9.เด็กหญิง สุทธินันท์ บุตรศรีพันธ์
10.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
11.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
12.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา
13.เด็กชาย พิชัย บุญเชิญ
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัฒจักร์
15.เด็กชาย วานิชย์ งามแสง
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
3.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
4.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ศรีเมือง
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิญญา อัฒจักร์
2.เด็กหญิง นัทมน ชาวโพธิ์เอน
3.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ศรีชาเนตร
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
2.เด็กหญิง ปิยะฉัตร ภาวะดี
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
19. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
3.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาพร เขียวอ่อน
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
3.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิน จันทสินธุ์
2.เด็กชาย กิตตินัย พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บดินทร วงษ์นอก
2.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ชุลิตา ดาวลาย
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านขนุน โทร 081-2665541 อีเมล์ WiMOL-14@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com